โรงพยาบาลมะขาม เลขที่ 253 ถ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

1.กลุ่มงานการจัดการ
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.กลุ่มงานการแพทย์
6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
7.กลุ่มงานรังสีวิทยา
8.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสานสนเทศทางการแพทย์
10.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
11.กลุ่มการพยาบาล
12.กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


เขียนเมื่อ 2015-07-08 โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้เข้าชม 4352 ครั้ง