คู่มือเตรียมความพร้อม เมื่อกลับมาถึงบ้าน [เว็บมาสเตอร์][2020-04-13]

คู่มือเตรียมความพร้อม เมื่อต้องออกจากบ้าน [เว็บมาสเตอร์][2020-04-13]

ข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [เว็บมาสเตอร์][2020-02-28]

CQI ปี 61 [เว็บมาสเตอร์][2018-08-28]

CQI ปี 60 [เว็บมาสเตอร์][2018-06-08]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลมะขาม [งานธุรการ][2018-02-28]

นวตกรรมปี 60 [เว็บมาสเตอร์][2017-08-15]

CQI ปี 59 [เว็บมาสเตอร์][2016-08-29]

ข้อมูลทั่วไป [เว็บมาสเตอร์][2015-08-26]

บทสรุปผู้บริหาร [เว็บมาสเตอร์][2015-08-26]

CQI ปี 57 [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

CQI ปี 58 [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ตารางการให้บริการ [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

รายงานผู้ป่วยนอกไม่มี Diag [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

รายงานผู้ป่วยในไม่มี Diag [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

รายชื่อผู้ป่วยคลินิค DM HT COPD ASTHMA [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

รายงานผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก หมู่รับผิดชอบ 2,7,8,10 [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ข้อมูลประชากร 4 หมู่รับผิดชอบ สิทธิ UC [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ข้อมูลประชากร 4 หมู่รับผิดชอบ สิทธิอื่นๆ [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

รายงานคัดกรองบุหรี่ อายุ 11 ปีขึ้นไป [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ข้อมูลทั่วไปคปสอ.มะขาม [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ข้อมูลพัฒนาศักยภาพองค์กร [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนนโยบาย [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

สถานะสุขภาพ [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

โรงพยาบาลมะขาม เลขที่ 253 ถ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

โครงสร้างผู้บริหาร [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

วิสัยทัศน์/พันธกิจ [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ประวัติอำเภอมะขาม [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลมะขาม [ผู้ดูแลระบบ][2015-07-08]